wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » SMEG AGD DROBNE RABAT 40%

Kategorie

Kontakt

 • AGDstyle.pl
  Zagłoby 16 D
  02-495 Warszawa
 • E-mail:agdstyle@agdstyle.pl
 • Telefon(22) 667 40 00
  (22) 753 54 52
  509 132 710
  509 429 131
  502 478 866
 • Gadu Gadu53347584
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek-Piątek 9.00 - 17.00

Systemy płatności

 • eserivce
 • Sandander Consumer
 • Dozownik FRANKE NEPTUNE za 19,99zł
 • Pierwsza rata w przyszłym roku SANTANDER
01
0

SMEG AGD DROBNE RABAT 40%REGULAMIN 
 
sprzedaży premiowej marki SMEG „-40%” (PR_-40%_2018) 
 
  
Definicje:
Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.8 regulaminu promocji. 
 
Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca urządzenie drobnego sprzętu  kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w autoryzowanym  punkcie sprzedaży detalicznej, studiu mebli kuchennych oraz sklepie internetowym znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych oraz sklep internetowy znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
I. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Cybernetyki 9, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 8.10.2018 do 31.12.2018 roku lub do wyczerpania się jej zapasów. 

 
II. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
2.1 Akcja Promocyjna jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału  w Akcji Promocyjnej spełniają następujące warunki: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, e) w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokonały zakupu zestawu urządzenia drobnego sprzętu kuchennego  objętego promocją (modele wymienione w pkt. 3.8 niniejszego regulaminu)
2.2 Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem w Akcji Promocyjnej danych osobowych jest  całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji Promocyjnej  oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska Sp. z o.o.. 


III. Zasady Promocji
3.1 W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny,  który kupi w terminie od 8.10.2018 do 31.12.2018 dowolny zestaw urządzeń drobnego sprzętu wskazany w pkt. 3.8.
3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Klient Ostateczny,  który zakupi urządzenia objęte promocją w Punkcie Sprzedaży.
3.3 Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży. 
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup sprzętu marki Smeg  oraz oryginału kart gwarancyjnych.
3.5 Rabat zostanie naliczony Uczestnikowi Akcji Promocyjnej w ten sposób, że na dowodzie sprzedaży cena wybranego produktu zostanie pomniejszona o wartość rabatu zgodną z zapisami w pkt 4.1
3.6 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu  na osoby trzecie. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.
3.7 Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej musi zakupić jeden zestaw urządzeń  objętych promocją, składający się minimalnie z 2 sztuk.
3.8 Promocją objęte są następujące produkty / kategorie produktowe marki Smeg:
KLF03CREU,
KLF01PKEU,
KLF01RDEU,
KLF01SSEU,
KLF03PBEU,
KLF03PGEU,
KLF03BLEU,
KLF03WHEU,
KLF04…,
TSF01…,  
TSF02…,
BLF01…,
CJF01…,
ECF01…,
HBF02…

3.9 Promocją nie są objęte urządzenia z kolekcji „Sicily is my love”. 

 
IV. Nagrody
4.1 Nagrodą przy zakupie zestawu urządzeń drobnego sprzętu kuchennego Smeg jest możliwość dokonania  zakupu zestawu premiowego składającego się z dwóch dowolnych urządzeń wskazanych w pkt. 3.8, przy czym  drugie o niższej cenie detalicznej brutto jest objęte opustem w wysokości 40%.
4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1 

 
V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej
5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 7.01.2019 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany  w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy  lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania  na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa. 

 
VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu
6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta ostatecznego zwrotowi podlega cały zestaw  urządzeń wraz z premiowym.
6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia za pośrednictwem Punktu Sprzedaży w oryginalnym opakowaniu,  zwrócony zestaw nie może posiadać znamion użytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 7 dni.  
6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie Gwarancyjnej Producenta. 
 

VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków.  W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród promocyjnych, co jest zależne od punktu sprzedaży. 

 
VIII. Postanowienia końcowe
8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji Promocyjnej  na stronie www.smeg.pl.
8.2 Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną bądź rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl